Gestió de finques.

CM GESTIÓ DE FINQUES  està inserit dins el nostre Despatx d'Advocats  CM ADVOCATS  i va tenir el seu origen com a resposta a les necessitats que observem que cada  vegada més tenia el sector,  al qual se li van imposant el compliment de múltiples normatives que fan que sigui imprescindible per a una comunitat de propietaris poder comptar amb un bon assessorament tècnic i jurídic.

Així mateix, l'impuls d'alguns dels nostres clients ens van animar, sense dubte, a començar a exercir aquesta nova branca d'activitat professional, que amb el temps ha adquirit entitat pròpia diferenciada i singular al nostre despatx.

Al capdavant del mateix estem un equip integrat per personal titulat, col·legiat i qualificat per atendre les necessitats cada vegada més tècniques i jurídiques que sorgeix a l'àmbit de la gestió de les comunitats de propietaris.  El nostre objectiu és donar un servei professional, eficaç i transparent a la gestió i l'administració de finques, essent la nostra prioritat gestionar i solucionar tots aquells assumptes que poden sorgir a la seva comunitat, amb la garantia del compliment absolut de les múltiples normatives vigents que li són d'aplicació.

recent project

Gestió de lloguers

Assistència legal

Admin finques

GESTIÓ DE LLOGUERS

- Confeccionem els contractes de lloguer, gestionem el cobrament mensual de renda i gestionem la relació amb l'inquilí i les incidències de forma àgil i professional.

- Realitzem tots aquells tràmits administratius, tècnics i jurídics que són necessaris.

ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS DE PROPIETARIS

- Duem a terme tots aquells tràmits inicials necessaris per a la constitució de la comunitat de propietaris i l'obtenció del vostre CIF.

- Actuem com secretaris de la comunitat. Portem a cap les convocatòries, preparem, assistim i dirigim les juntes ordinàries i extraordinàries de les comunitats.

- Redacció, transcripció, custòdia i difusió de les actes de les juntes de propietaris.

- Liquidació anual d'ingressos i despeses. Elaborem i preparem tota la informació de manera comprensible i clara. No fem servir el compte únic, sinó que cada comunitat té el seu compte corrent cosa que permet a la presidència el seu control i accés directe a aquesta, garantint així una màxima transparència en la gestió.

- Elaborem el pressupost anual de les despeses de la comunitat.

- Tramitació i gestió integral de rebuts (domiciliats i no domiciliats). Control i seguiment extrajudicial de la morositat de la Comunitat. Amb l'opció de reclamació judicial de les rendes impagades des del nostre Despatx d'advocats Cm advocats.

- Control i pagament de totes les obligacions econòmiques de la Comunitat.

- Vetllem pel bon funcionament de les instal·lacions i serveis de la comunitat. Gestionem els avisos que efectuen els propietaris i ens encarreguem de la resolució ràpida i eficaç de les incidències comunicades.

- Gestionem la tramitació de sinistres amb la companyia asseguradora de la comunitat fent un seguiment continu, fins a la seva total resolució.

- Gestionem les obligacions fiscals de la comunitat. Liquidació i presentació de declaracions d'IVA, IRPF, etc.

- Custodiem la documentació de la comunitat.

- Assessorament legal en matèria de propietat horitzontal.